วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองกะทู้จับมือมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ร่วมส่งเสริมการออมให้กับนักเรียนในพื้นที่


เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 29 มกราคม 2553 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1เมืองกะทู้ นายชัยอนันต์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มอบทุนการศึกษา โครงการ “มอบทุนออมทรัพย์เพื่อการศึกษาและการมอบรางวัลการประกวดนักเรียนผู้มีมารยาทดีเด่น” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักการออมเงินของเด็กและเยาวชน และส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทย

นายชัยอนันต์ กล่าวว่า โครงการ มอบทุนออมทรัพย์เพื่อการศึกษาและการมอบรางวัลการประกวดนักเรียนผู้มีมารยาทดีเด่นในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู้ และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ จำนวน 255 ทุน พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนผู้มีมารยาทดีเด่น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทย โดยโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายจัดการศึกษาของนักเรียน

ทั้งนี้มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ตั้งต้นให้กับนักเรียนคนละ400 บาท หลังจากนั้นให้นักเรียนต่อยอดโครงการ ด้วยการออมเงินด้วยตนเอง โดยร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ อาทิ โครงการธนาคารขยะแลกเงิน โครงการออมเงินวันละ 1 บาท เพื่อส่งเสริมการออม สร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียน

นายชัยอนันต์ ยังกล่าวต่ออีกว่า ต้องขอขอบคุณมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างดียิ่ง ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างมาตรฐานความรู้ ความมีจริยธรรมและมีความมีระเบียบวินัยของนักเรียนต่อไปในอนาคต

ข้อมูลจาก :: เสงี่ยม เอียดตน ส.ปชส.ภูเก็ต
-----------------------------------------------

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าฯ มอบวุฒิบัตรการอบรม หลักสูตรการพัฒนาความสามารถแก่ผู้บริหารฯ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาระบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง และเป็นรากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง โดยได้กำหนดให้มีการจัดแบ่งและถ่ายโอนภารกิจและทรัพยากรการบริหารจากรัฐบาลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง ดังนั้น จึงเป็นที่คาดหวังได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในอนาคต ด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชน จึงนับว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่ง ที่สถาบันพระปกเกล้าจะต้องจัดให้มีขึ้น ดังนั้น เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าจึงจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น การเมืองท้องถิ่น และการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งมีเจตคติที่เกื้อกูลต่อการทำงานร่วมกันในบริบทของการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ในวันนี้ เทศบาลนครภูเก็ตได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ ซึ่งเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต โดยมี รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้มอบฯ กล่าวแสดงความยินดีและบรรยายพิเศษ

ข้อมูลจาก :: เสงี่ยม เอียดตน ส.ปชส.ภูเก็ต
-----------------------------------------------

เทศบาลนครภูเก็ตให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน-กลุ่มเสี่ยง 200 คน “อยู่กับเบาหวานอย่างไรให้มีความสุข”


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับบริษัทโรช ไดแอกโนสติกส์(ประเทศไทย)จำกัด ชมรมเภสัชกรและชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “อยู่กับเบาหวานอย่างไรให้มีความสุข” ขึ้น ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมืองภูเก็ต โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานฯ และวิทยากรจากโรงพยาบาลเทพธารินทร์ นายแพทย์วรวิทย์ กิตติภูมิ แพทย์เชี่ยวชาญเรื่องเบาหวาน เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จำนวนประมาณ 200 คน

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่มีบิดา มารดา พี่หรือน้องเป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง คือชายรอบเอวเกิน 90 และหญิงรอบเอวเกิน 80 เซ็นติเมตร ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูง ผู้มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ หญิงที่มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือเคยคลอดบุตรน้ำหนักเกิน 4 กิโลกรัม ผู้ที่เคยมีประวัติน้ำตาลในเลือดสูงจากการตรวจเลือด โดยงดอาหารเท่ากับ 110-125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เด็กหรือวัยรุ่นที่อ้วนและมีปื้นดำที่คอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวาน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลตนเองในการควบคุมเบาหวานได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใกล้เคียงคนปกติ ชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อน อันประกอบด้วย ไตวาย โรคแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดสมอง ตาบอด โรคติดเชื้อ แผลที่เท้าและโดนตัดขา เป็นต้น

สำหรับ อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ข้อมูลด้านสาธารณสุขของผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดภูเก็ตย้อนหลัง 4 ปี พบว่า มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 494.76 ในปี 2547,710.07 ในปี 2548,729.15 ในปี 2549 และ 814.43 ในปี 2550 จะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มสูงขึ้นและกำลังเป็นปัญหาสำคัญในชุมชนเมือง ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

ข้อมูลจาก :: เสงี่ยม เอียดตน ส.ปชส.ภูเก็ต
-----------------------------------------------

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553

สภาเทศบาลตำบลรัษฎา ผ่านงบปี 1.5 แสนบาท “จัดงานเทศกาลของดีภูเก็ต" ประจำปี 2553
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา นายชาติชาย เชื้อชิต ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 โดยมีนายสุรทิน เลี่ยนอุดม นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ตลอดจนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เข้าร่วมประชุม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 เรื่องการขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ไปในสมัยประชุมสภาคราวต่อไป ตลอดจนการพิจารณาญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุน โครงการ “จัดงานเทศกาลของดีภูเก็ต ประจำปี 2553” จำนวน 150,000 บาท ให้กับสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ชึ่งที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบ

นายสุรทิน เลี่ยนอุดม นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “จัดงานเทศกาลของดีภูเก็ต ประจำปี 2553” ขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานและมีการกระจายรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ต โดยขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา ได้โอนลดงบประมาณจากเงินสำรองจ่าย เป็นเงิน 150,000 บาท และโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการ “เทศกาลของดีภูเก็ต 2553” เป็นเงิน 150,000 บาท

ข้อมูลจาก :: เสงี่ยม เอียดตน ส.ปชส.ภูเก็ต
-----------------------------------------------

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2553

เทศบาลนครภูเก็ตจัดพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2523เทศบาลนครภูเก็ตจัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ และแม่ชี จำนวน 199 รูป ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2523ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินีพุทธศักราช 2547


เช้าวันที่ 1 มกราคมนี้ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี พุทธศักราช 2547 ถนนถลางอำเภอเมืองภูเก็ต ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2553 เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับจังหวัดภูเก็ตให้มีพิธีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์และแม่ชีจำนวน199รูปในเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวภูเก็ต รวมถึงเพื่อการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามในการดำเนินวิถีชีวิตแบบชาวพุทธของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

สำหรับกำหนดการ เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.พระภิกษุ แม่ชี ข้าราชการพ่อค้า ประชาชนพร้อมกันที่บริเวณลานอเนกเวลา 07.00 น.วงดนตรีไทยโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตบรรเลงเพลง นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน พร้อมด้วย นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางไทศิกา ไรพสงบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นากยกเทศมนตรีนครภูเก็ต ตลอดจนผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไปมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พิธีกรทางศาสนานำอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีลให้พร

หลังจากนั้นพระครูสุนทรปริยัติธาดา เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตและเจ้าอาวาสวัดท่าเรือประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ทำบุญตักบาตรร่วมกับพี่น้องประชาชน รวมทั้งนายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวอวยพรปีใหม่แก่ประชาชน ในเวลาต่อมานายเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ และนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มาร่วมพิธี ในช่วงที่นิมนต์พระสงฆ์ แม่ชี รับบิณฑบาตและพบปะประชาชนที่มาร่วมงานด้วย
ข้อมูลจาก :: ชัยวุฒิ พวงสุวรรณ สวท. ภูเก็ต
-----------------------------------------------