วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

“สมใจ สุวรรณศุภพนา” รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตอีกสมัย


เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมใจ สุวรรณศุภพนาหัวหน้ากลุ่มคนหนุ่มได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอีกครั้งด้วยคะแนนเสียง 11,477 คะแนน ขณะที่ลูกทีมได้รับเลือกตั้งเข้ามา 21 คน จาก 4 เขตเลือกตั้ง โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้สมัครจากกลุ่มคนหนุ่มได้รับเลือกเข้ามาแค่ 3 คน อีก 3 คน เป็นผู้สมัครจากทีมคนรุ่นใหม่ 2555 พบประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยเกินคาด
           สำหรับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต และนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน นี้ ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า ในส่วนของนายกเทศมนตรี ซึ่งมีผู้สมัครเพียง 1 คน คือ น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา ผู้สมัครหมายเลข 1 หัวหน้ากลุ่มคนหนุ่ม อดีตนายกเทศมนตรี ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน 11,477 คะแนน โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 15,786 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏว่า มีคะแนนเสียงเลือกตั้งเข้ามาเกิน 10% ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
      
       อย่างไรก็ตาม หลังทราบผลการเลือกตั้ง น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ในพื้นที่เทศบาสลนครภูเก็ต ที่สนับสนุนการเลือกตั้งในครั้งนี้ และจะขอทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ต่อไป โดยจะสืบสานงานที่ดำเนินการมาแต่เดิม
           ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ซึ่งมีสมาชิกได้จำนวน 24 คน ปรากฎว่า ในส่วนของสมาชิกกลุ่มคนหนุ่มได้รับการเลือกตั้งเข้าจำนวน 21 คน และเป็นผู้สมัครจากทีมคนรุ่นใหม่ 2555 จำนวน 3 คน โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 สมาชิกกลุ่มคนหนุ่มได้รับการเลือกตั้งเข้ามาจำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายทรงวุฒิ หงษ์หยก ได้คะแนน 1,906 คะแนน, นายปิยะวัฒน์ รัตนโชติพงศ์ ได้คะแนน1,823 คะแนน และนายยุทธชัย หลิมชัยสวัสดิ์ ได้คะแนน 1,747 คะแนน ส่วนที่เหลืออีก 3 คนเป็นผู้สมัครจากทีมคนรุ่นใหม่ 2555 ซึ่งประกอบด้วย นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ ได้คะแนน 2,153 คะแนน, น.ส.วลัยพัชร รวมพรรณพงศ์ ได้คะแนน 1,940 คะแนน และน.ส.พรยมล ขรรค์วิไลกุล ได้คะแนน 1,886 คะแนน
      
       ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 กลุ่มคนหนุ่มได้รับเลือกตั้งเข้ามายกทีม กระกอบด้วย นายวิสุทธิ์ พรหมทอง ได้คะแนน 2,331 คะแนน, นายพิสุทิ์ สุทธิจินดาวงศ์ ได้คะแนน 2,200 คะแนน, น.ส.วิรุณพร แซ่ตัน ได้คะแนน 2,196 คะแนน, นางประสิทธิ์ จงเจียมใจ ได้คะแนน 2,084 คะแนน, นายสมหมาย นาทิพย์ ได้คะแนน 2038 คะแนน และนายวิลัย สงวนนาม ได้คะแนน 1,974 คะแนน
          ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้สมัครจากกลุ่มคนหนุ่มได้รับเลือกตั้งเข้ามายกทีม ประกอบด้วย นายนิวาส อรุณรัตน์ ได้คะแนน 2,754 คะแนน, ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ จิรอมรรัตน์ ได้คะแนน 2,559 คะแนน, นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรไพบูลย์บุตร ได้คะแนน 2,463 คะแนน, นายอนันต์เทพ นาวี ได้คะแนน 2,350 คะแนน, นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ได้คะแนน 2,284 คะแนน และนายเธียรศักดิ์ สันติกยาวกูล ได้คะแนน 2,271 คะแนน
      
       ขณะที่เขตเลือกตั้งที่ 4 ผู้สมัครจากกลุ่มคนหนุ่มได้รับการเลือกตั้งเข้ามายกทีม ประกอบด้วย นายอำนวย คุ้มบ้าน ได้คะแนน 2,321 คะแนน, นายนิวัฒน์ เอ่งฉ้วน ได้คะแนน 2,268 คะแนน, นายนิรันดร์ คงตันติกุล ได้คะแนน 2,239 คะแนน, น.ส.นิษฐกานต์ กีรติจริยาโสภณ ได้คะแนน 2,230 คะแนน, นายเฉลิม ชาญกล ได้คะแนน 2,185 คะแนน และนายธานินทร์ เจริญลาภ ได้คะแนน 2,185 คะแนน
      
       ทั้งนี้ เทศบาลนครภูเก็ต สามารถมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ทั้งหมด 24 คน ปรากฏว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1กลุ่มคนหนุ่ม ได้รับเลือกตั้งมาเพียง 3 คน คือนายทรงวุฒิ หงษ์หยก นายปิยวัฒน์ รัตนโชติพงศ์ และนายยุทธชัย หลิมชัยสวัสดิ์ ส่วนที่เหลือ เป็นผู้สมัครทีมคนรุ่นใหม่ 2555 คือ นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ น.ส.วลัยพัชร รวมพรรณพงศ์ และน.ส.พรยมล ขรรค์วิไลกุล ส่วนการเลือกตั้ง ในเขต ที่ 2- เขตที่ 4 ปรากฏว่า กลุ่มคนหนุ่มได้รับเลือกตั้งทั้งหมดเขตเลือกตั้งละ 6 คน หรือรวม 18 คน

ไม่มีความคิดเห็น: