วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

ทน.ภูเก็ตจับมือชมรมร้านยาจัดโครงการ “ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยเรื้อรังและคนพิการ”
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังและคนพิการ โดยจัดตั้งศูนย์กลางรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และส่งต่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และคนพิการที่ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
      
       
น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบัน จะพบว่าการเกิดโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลการสำรวจปี 2553 ประเทศไทย พบผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จำนวน 1,916,586 คน คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 1,349.39 ในจังหวัดภูเก็ตพบผู้ป่วย จำนวนประมาณ 9,407 คน คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 690.69 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เมื่อเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังร่วมกับการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของโรค ซึ่งอาจมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตามมา และมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการสนับสนุนการดำรงชีวิต เช่น รถเข็นนั่ง ไม้ค้ำยัน เก้าอี้นั่งโถส้วม เครื่องดูดเสมหะ และสุดท้าย อาจต้องนอนบนเตียงให้ลูกหลานป้อนข้าวป้อนน้ำ และต้องใช้ที่นอนลมเพื่อเป็นการป้องกันแผลกดทับ แต่ไม่สามารถที่จะหาเครื่องมือทางการแพทย์เหล่านั้นมาใช้ได้ เพราะมีราคาค่อนข้างแพง
      
       
สำหรับพื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต พบผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และยังเป็นคนยากไร้ มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะจัดหามาใช้ในการดำรงชีวิต ดังนั้น เทศบาลนครภูเก็ต โดยกองการแพทย์จึงได้ร่วมกับชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อรับบริจาคเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์
      
       
น.ส.สมใจ กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วย จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ที่กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ตในวันเวลาราชการ โทร.0-7621-6929-30 ได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป ส่วนผู้ป่วยที่มีเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ และในปัจจุบันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้ว ก็สามารถนำมาบริจาคได้ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่มีความพิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต่อไป
ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สภาเทศบาลนครภูเก็ตเลือก“พงษ์สิงห์ ณ นคร” นั่งประธานสภา


ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตนัดแรกเลือก นายพงษ์สิงห์ ณ นครนั่งประธานสภา ขณะที่ อำนวย คุ้มบ้านนั่งตำแหน่งรองประธานสภา ส่วนทีมบริหารฟอร์มทีเรียบร้อยแล้ว
          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ก.ค.55 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตได้ประกาศรับรองผลการเลือก ตั้งทั้งในส่วนของนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 24 คน เมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา
      
       ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตครั้งแรกเพื่อ ให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาครั้งแรกภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจำนวนแล้ว เพื่อให้มีการเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล
           สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการ ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในการเลือกประธานสภานั้นสมาชิกได้เสนอชื่อสมาชิกที่จะมานั่งตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เพียง 1 คน คือนายพงษ์สิงห์ ณ นคร ทำให้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 3 เสียง สำหรับ นายพงษ์สิงห์ นั้นเป็นสมาชิกสภาเทศบาลจากกลุ่มคนหนุ่ม ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต 3 สมัยระหว่าง พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
      
       ขณะที่ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อนายอำนวย คุ้มบ้าน ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา เพียง 1 คน ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาด้วยคะแนน 20 เสียง และงดออกเสีย 4 เสียง เช่นเดียวกับตำแหน่งเลขานุการสภา ที่มีการเสนอชื่อนายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ดำรงตำแหน่งเลขานุการเพียง 1 คน ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาด้วยคะแนน 20 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง
           ขณะที่ในส่วนของทีมบริหารของเทศบาลนครภูเก็ตนั้นประกอบด้วย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา จากกลุ่มคนหนุ่มดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต ส่วนรองนายกทั้ง 4 คน ประกอบด้วย นายถาวร จิรพัฒนโสภณ นายกวี ตันสุคตานนท์ นางสมจิตต์ สุทรางกูร และนายแพทย์โกศล แตงอุทัย
ข้อมูลจาก...ผู้จัดการออนไลน์

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

“สมใจ สุวรรณศุภพนา” รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตอีกสมัย


เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมใจ สุวรรณศุภพนาหัวหน้ากลุ่มคนหนุ่มได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอีกครั้งด้วยคะแนนเสียง 11,477 คะแนน ขณะที่ลูกทีมได้รับเลือกตั้งเข้ามา 21 คน จาก 4 เขตเลือกตั้ง โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้สมัครจากกลุ่มคนหนุ่มได้รับเลือกเข้ามาแค่ 3 คน อีก 3 คน เป็นผู้สมัครจากทีมคนรุ่นใหม่ 2555 พบประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยเกินคาด
           สำหรับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต และนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน นี้ ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า ในส่วนของนายกเทศมนตรี ซึ่งมีผู้สมัครเพียง 1 คน คือ น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา ผู้สมัครหมายเลข 1 หัวหน้ากลุ่มคนหนุ่ม อดีตนายกเทศมนตรี ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน 11,477 คะแนน โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 15,786 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏว่า มีคะแนนเสียงเลือกตั้งเข้ามาเกิน 10% ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
      
       อย่างไรก็ตาม หลังทราบผลการเลือกตั้ง น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ในพื้นที่เทศบาสลนครภูเก็ต ที่สนับสนุนการเลือกตั้งในครั้งนี้ และจะขอทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ต่อไป โดยจะสืบสานงานที่ดำเนินการมาแต่เดิม
           ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ซึ่งมีสมาชิกได้จำนวน 24 คน ปรากฎว่า ในส่วนของสมาชิกกลุ่มคนหนุ่มได้รับการเลือกตั้งเข้าจำนวน 21 คน และเป็นผู้สมัครจากทีมคนรุ่นใหม่ 2555 จำนวน 3 คน โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 สมาชิกกลุ่มคนหนุ่มได้รับการเลือกตั้งเข้ามาจำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายทรงวุฒิ หงษ์หยก ได้คะแนน 1,906 คะแนน, นายปิยะวัฒน์ รัตนโชติพงศ์ ได้คะแนน1,823 คะแนน และนายยุทธชัย หลิมชัยสวัสดิ์ ได้คะแนน 1,747 คะแนน ส่วนที่เหลืออีก 3 คนเป็นผู้สมัครจากทีมคนรุ่นใหม่ 2555 ซึ่งประกอบด้วย นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ ได้คะแนน 2,153 คะแนน, น.ส.วลัยพัชร รวมพรรณพงศ์ ได้คะแนน 1,940 คะแนน และน.ส.พรยมล ขรรค์วิไลกุล ได้คะแนน 1,886 คะแนน
      
       ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 กลุ่มคนหนุ่มได้รับเลือกตั้งเข้ามายกทีม กระกอบด้วย นายวิสุทธิ์ พรหมทอง ได้คะแนน 2,331 คะแนน, นายพิสุทิ์ สุทธิจินดาวงศ์ ได้คะแนน 2,200 คะแนน, น.ส.วิรุณพร แซ่ตัน ได้คะแนน 2,196 คะแนน, นางประสิทธิ์ จงเจียมใจ ได้คะแนน 2,084 คะแนน, นายสมหมาย นาทิพย์ ได้คะแนน 2038 คะแนน และนายวิลัย สงวนนาม ได้คะแนน 1,974 คะแนน
          ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้สมัครจากกลุ่มคนหนุ่มได้รับเลือกตั้งเข้ามายกทีม ประกอบด้วย นายนิวาส อรุณรัตน์ ได้คะแนน 2,754 คะแนน, ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ จิรอมรรัตน์ ได้คะแนน 2,559 คะแนน, นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรไพบูลย์บุตร ได้คะแนน 2,463 คะแนน, นายอนันต์เทพ นาวี ได้คะแนน 2,350 คะแนน, นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ได้คะแนน 2,284 คะแนน และนายเธียรศักดิ์ สันติกยาวกูล ได้คะแนน 2,271 คะแนน
      
       ขณะที่เขตเลือกตั้งที่ 4 ผู้สมัครจากกลุ่มคนหนุ่มได้รับการเลือกตั้งเข้ามายกทีม ประกอบด้วย นายอำนวย คุ้มบ้าน ได้คะแนน 2,321 คะแนน, นายนิวัฒน์ เอ่งฉ้วน ได้คะแนน 2,268 คะแนน, นายนิรันดร์ คงตันติกุล ได้คะแนน 2,239 คะแนน, น.ส.นิษฐกานต์ กีรติจริยาโสภณ ได้คะแนน 2,230 คะแนน, นายเฉลิม ชาญกล ได้คะแนน 2,185 คะแนน และนายธานินทร์ เจริญลาภ ได้คะแนน 2,185 คะแนน
      
       ทั้งนี้ เทศบาลนครภูเก็ต สามารถมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ทั้งหมด 24 คน ปรากฏว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1กลุ่มคนหนุ่ม ได้รับเลือกตั้งมาเพียง 3 คน คือนายทรงวุฒิ หงษ์หยก นายปิยวัฒน์ รัตนโชติพงศ์ และนายยุทธชัย หลิมชัยสวัสดิ์ ส่วนที่เหลือ เป็นผู้สมัครทีมคนรุ่นใหม่ 2555 คือ นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ น.ส.วลัยพัชร รวมพรรณพงศ์ และน.ส.พรยมล ขรรค์วิไลกุล ส่วนการเลือกตั้ง ในเขต ที่ 2- เขตที่ 4 ปรากฏว่า กลุ่มคนหนุ่มได้รับเลือกตั้งทั้งหมดเขตเลือกตั้งละ 6 คน หรือรวม 18 คน

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

เทศบาลนครภูเก็ตปล่อยขบวนรณรงค์กวาดบ้านต้อนรับตรุษจีน

เทศบาลนครภูเก็ต ปล่อยขบวนรณรงค์ กวาดบ้านต้อนรับตรุษจีนตั้งแต่บัดนี้-21 มกราคม เวลา 13.00-14.00 น.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต      
       
วันที่ 15 ม.ค.55 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการกวาดบ้านต้อนรับตรุษจีนประจำปี 2555และปล่อยขบวนรถเก็บขยะรณรงค์ โดยมีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต ข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ความสะอาดของเทศบาลนครภูเก็ต และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
      
       นางสาวสมใจ กล่าวว่า ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน และเทศกาลตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของคนไทยเชื้อสายจีน เทศบาลนครภูเก็ตได้ให้ความสำคัญกับประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นเวลา ยาวนาน จึงได้จัดกิจกรรม กวาดบ้านต้อนรับตรุษจีนขึ้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 13.00-20.00 น.ซึ่งตามขนบธรรมเนียมแล้วก่อนถึงวันตรุษจีน ชาวจีนจะต้องทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบ ร้อยเพื่อต้อนรับองค์เทพเจ้า ไฉ่ซิงเฮี้ยซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
      
       ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อ กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันดำเนินงานด้านการรักษา ความสะอาด โดยการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาวางไว้หน้าบ้านหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลจะเข้าไปจัดเก็บขยะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้
      
       นางสาวสมใจ ยังกล่าวต่อไปว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว จังหวัดภูเก็ตยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งทางเทศบาลนครภูเก็ตมีนโยบายในการแบ่งความสุขสู่ประชาชนโดยอาศัยความร่วม มือจากทุกภาคส่วน การร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนก่อนเทศกาลตรุษจีนก็ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จะร่วมกันแบ่งความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่
      
       ซึ่งการจะแบ่งความสุขให้กันได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือในการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ประเทศไทยเองก็มีเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้น และนับวันปัญหาเหล่านี้ก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้น กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการร่วมกันดูแลสิ่งแวด ล้อม และเป็นกิจสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลจาก...ผู้จัดการออนไลน์

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

นครภูเก็ตเตือนแก๊งลักมิเตอร์น้ำอาละวาด

เทศบาลนครภูเก็ตเตือนแก๊งลักมิเตอร์น้ำอาละวาด เผย ภายในเดือน ต.ค.นี้ก่อเหตุมาแล้ว 2 ครั้ง เสียหายหลายบ้าน              นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต เปิดเผยว่า ขณะนี้ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตกำลังมีกลุ่มมิจฉาชีพออกตระเวนขโมยมิเตอร์น้ำจาก บ้านเรือนของประชาชน โดยเฉพาะตามหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ สร้างความเสียหายให้กับการประปาของเทศบาลและประชาชนเป็นอย่างมาก เฉพาะในช่วงเดือน ต.ค.นี้ มีพบแก๊งขโมยมิเตอร์น้ำก่อเหตุขโมยมิเตอร์น้ำมาแล้ว 2 ครั้ง สามารถขโมยมิเตอร์น้ำจากบ้านเรือนประชาชนไปได้ไม่ต่ำกว่า 10 ตัว
      
       โดยขณะนี้ทางเทศบาลนครภูเก็ตได้ไปแจ้งความกับทางสถานีตำรวจ เพื่อให้ติดตามจับกุมแก๊งขโมยมิเตอร์น้ำแล้วและเชื่อว่าทั้ง 2 ครั้งเป็นการก่อเหตุของแก๊งเดียวกันโดยแก๊งดังกล่าวจะออกก่อเหตุในเวลา ประมาณ 04.00 น.ซึ่งเป็นช่วงที่เจ้าของบ้านนอนหลับหมดแล้ว อย่างไรก็ตามนอกจากขโมยมิเตอร์น้ำแล้วแก๊งนี้ยังก่อเหตุขโมยแผงเหล็ก ตะแกรงเหล็กของชาวบ้านด้วย
      
       “ทางเทศบาลจึงอยากขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการ ดูแลทรัพย์สินหากพบบุคคลมีพฤติกรรมต้องสงสัยให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ขณะที่ในส่วนของร้านรับซื้อของเก่าก็ให้ตรวจสอบหากพบว่าบุคคลนำมิเตอร์น้ำ หรือตะแกรงเหล็กมาขายให้ขอหลังฐานเช่นบัตรประจำตัวประชาชนไว้เพื่อให้เจ้า หน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นแก๊งที่ก่อเหตุขโมยมิเตอร์น้ำของชาวบ้านมาขายหรือ เปล่า และที่สำคัญไม่ควรที่จะรับซื้อไว้ เพราะถ้าสิ่งของเหล่านั้นได้มาจากการกระทำความผิดทางร้านค้าที่รับซื้อก็จะ ต้องมีความผิดด้วย
      
       นางสาวสมใจ กล่าวต่อไปว่า ในเร็วๆ นี้ ทางเทศบาลฯจะร่วมหารือกับทางตำรวจและเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าในเขตเทศบาล ทั้งหมดเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการลักลอบขโมยมิเตอร์น้ำ ซึ่งเดิมแก๊งขโมยมิเตอร์น้ำเคยก่อเหตุมาเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนหน้านี้ หลังจากมีการเข้มงวดจับกุมอย่างต่อเนื่องแก๊งนี้ก็หายไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ในช่วงนี้พบว่ามีแก๊งนี้กลับมาอาละวาดก่อเหตุอีกแล้ว ซึ่งคงจะต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันป้องกันและดูแลอย่างจริงจัง
ข้อมูลจาก...ผู้จัดการออนไลน์