วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สภาเทศบาลนครภูเก็ตเลือก“พงษ์สิงห์ ณ นคร” นั่งประธานสภา


ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตนัดแรกเลือก นายพงษ์สิงห์ ณ นครนั่งประธานสภา ขณะที่ อำนวย คุ้มบ้านนั่งตำแหน่งรองประธานสภา ส่วนทีมบริหารฟอร์มทีเรียบร้อยแล้ว
          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ก.ค.55 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตได้ประกาศรับรองผลการเลือก ตั้งทั้งในส่วนของนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 24 คน เมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา
      
       ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตครั้งแรกเพื่อ ให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาครั้งแรกภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจำนวนแล้ว เพื่อให้มีการเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล
           สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการ ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในการเลือกประธานสภานั้นสมาชิกได้เสนอชื่อสมาชิกที่จะมานั่งตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เพียง 1 คน คือนายพงษ์สิงห์ ณ นคร ทำให้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 3 เสียง สำหรับ นายพงษ์สิงห์ นั้นเป็นสมาชิกสภาเทศบาลจากกลุ่มคนหนุ่ม ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต 3 สมัยระหว่าง พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
      
       ขณะที่ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อนายอำนวย คุ้มบ้าน ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา เพียง 1 คน ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาด้วยคะแนน 20 เสียง และงดออกเสีย 4 เสียง เช่นเดียวกับตำแหน่งเลขานุการสภา ที่มีการเสนอชื่อนายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ดำรงตำแหน่งเลขานุการเพียง 1 คน ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาด้วยคะแนน 20 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง
           ขณะที่ในส่วนของทีมบริหารของเทศบาลนครภูเก็ตนั้นประกอบด้วย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา จากกลุ่มคนหนุ่มดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต ส่วนรองนายกทั้ง 4 คน ประกอบด้วย นายถาวร จิรพัฒนโสภณ นายกวี ตันสุคตานนท์ นางสมจิตต์ สุทรางกูร และนายแพทย์โกศล แตงอุทัย
ข้อมูลจาก...ผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น: